Brannebols Fastighets- och Sommarstuguägare, ekonomisk förening


Brannebols Fastighets- och Sommarstuguägare, ekonomisk förening bildades 1968 och har till uppgift att främja medlemmarnas intressen, i första hand genom att driva och underhålla en vattenförsörjningsanläggning för fastigheter inom Brannebol.

33 fastigheter är anslutna till vattenförsörjningsanläggningen, varav 13 med vintervatten och 20 med sommarvatten. Utöver vattenabonnenterna är nio övriga fastighetsägare medlemmar i föreningen.

I föreningens uppgift ingår även att främja medlemmarnas intressen i gemensamma frågor som föreningsstämman beslutar. Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade i januari månad 2005 om upprättande av en detaljplan avseende hela stamfastigheten Brannebol 1:1. Mot denna bakgrund beslöt föreningen vid stämman 2005 uppdra åt styrelsen att bevaka det kommande planarbetet, eftersom den ändrade detaljplanen kan påverka boendemiljön i hela området.