Vägföreningen

Officiella namn är Nyköping Brannebol ga:3.
Det är en förening som ursprungligen bildades 1929 enligt Lagen om enskilda vägar (EVL). Denna lag ersattes 1998 med anläggningslagen (AL) och äldre föreningar blev då gemensamhetsanläggningar (GA) enligt AL. Den gamla föreningen hade dock endast sex fastigheter som medlemmar.
Genom en lantmäteriförrättning som genomfördes hösten 2004 ombildades den gamla föreningen till en gemensamhetsanläggning enligt AL med alla fastigheter som ligger utmed Brannebolsvägen och de fastigheter på omkringliggande öar som har sina tilläggsplatser vid Brannebol år som medlemmar.

Föreningen har sammanlagt 96 deltagande fastigheter.
Beslut meddelades av Lantmäteriverket i december 2004.
Detta beslut överklagades emellertid och ärendet hänvisades till fastighetsdomstolen för avgörande.

Fastighetsdomstolen avgjorde ärendet i juni 2006.
Brannebols Samfällighetsförening registrerades slutligen i augusti 2006.
Samfällighetsföreningen har organisationsnummer 717908-9227
Vid en extra stämma i oktober 2006 övertogs samtliga tillgångar och skulder i den gamla föreningen av Brannebols Samfällighetsförening och den tidigare Brannebols Byggnadsförening avregistrerades.

Medlemmarna i samfällighetsföreningen är de lagfarna ägarna till de deltagande fastigheterna. Dessa är de som har rätt att med motorfordon färdas på vägen.