Nyheter

Ingen särtaxa - Dom Hovrätten

Enligt dagens dom i Mark- och Miljööverdomstolen fastställs den tidigare domen i tingsrätten. Därmed blir det ingen särtaxa i Brannebol. Nyköpings Kommun ska återbetala fastighetsägarna en stor del av det inbetalda beloppet. Många fastighetsägare ska få tillbaka ca 110 000 kronor.

Överklagan av lantmäteriets beslut

Undertecknande fastighetsägare har sammanställt en överklagan av lantmäteriets beslut att ompröva Brannebol Ga:3.

Lantmäteriet - beslut om omprövning av vägföreningen

Lantmäteriet har den 29 juni, innan semestern beslutat att Brannebol Ga:3 ska omprövas vad gäller vägens dragning över berget. Se vidare nedan samt bilagt beslut.

Protokoll - Årsstämma

Protokoll för årets stämma finns under Handlingar/Stämma 2018.

Ny skrivelse till lantmäteriet

Vägföreningen har återigen tillskrivit lantmäteriet och handläggare Axel Engström angående förrättningen av vägen över berget.

Stämma 26 maj kl 10:00

Kallelse till vägföreningens årsstämma 26 maj. Platsen är magasinet i Horn (samma som 2017). Kallelse och föredragningslista skickas ut via mejl. Mycket välkomna.

Styrelsemöte 25 april 2018

Bilagt styrelseprotokoll för möte per den 25 april 2018.

Ersättningsutredning

Nedan är vägföreningens korrespondens med lantmäteriet och ersättningsutredning från lantmäteriet. Mailet är även skickat till gd på lantmäteriet.// Styrelsen i vägföreningen