Brev till Nyköpings kommun - återställande av vägen

Hej Johan,
Jag tillskrev dig häromdagen ang återställande av vägen och asfaltering av denna. Jag har inte fått något svar.
Arbetena skulle enligt den nu kraftigt försenade tidsplanen utföras under april månad. Vi har inte fått någon information om när och hur arbetena ska genomföras.
Det är viktigt att information kommer ut tidigt till oss och alla fastighetsägare och andra som nyttjar vägen.

Som läget nu är kommer fler och fler att nyttja vägen för allehanda transporter och våren är alltid en hektisk tid för om- och tillbyggnader, sjösättning m.m.

Fördröjningen gör att vägkroppen måste återställas innan asfaltering kan ske eftersom denna tagit mycket stryk pga förseningen.

Vi kan inte komma ifrån intrycket att asfalteringen och återställandet har förskjutits av er på begäran av Derome eftersom Derome önskar att vägen ska flyttas nedanför ladorna.

Om så är fallet medverkar ni till att kraftigt fördyra återställandet på kommunens bekostnad för att ni tar order från eller följer informationer som inte kommer från er uppdragsgivare utan att t.ex stämma av med oss.

För din information kan jag meddela att frågan om vägsträckningen kan ändras eller ej kommer att ta mycket lång tid.
Anledningen är att det finns en dom som anger att vägen inte får flyttas.
Om Lantmäteriet på någon för oss obegriplig grund ändå skulle finna att det är möjligt att genom en förrättning besluta att bortse från domen och besluta att vägen får flyttas, så kommer förrättningen att överklagas. Detta gör att det kommer att ta avsevärd tid innan frågan är avgjord.
Under tiden ska kommunen fullgöra sin skyldighet att återställa vägen. Återställandet kan inte avvakta förrättningens slutgiltiga avgörande vilket kan ta år. Fastighetsägarna har rätt att snarast få tillgång till en fullt återställd väg och Samfälligheten kan därför inte acceptera att återställandet dröjer ytterligare.
Vi emotser nu omgående besked att vägen utan ytterligare dröjsmål kommer att återställas och att information lämnas till Samfällighetsföreningen och fastighetsägarna om hur och när arbetena ska genomföras.
Med vänlig hälsning

Ingvar
Publicerad: 19 april 2017