Brev till lantmäteriet - förrättningen

Hej Axel,
Som du känner till ägde ett möte rum igår mellan Samfällighetsföreningen representerad av Niclas Röken och mig från föreningens styrelse å ena sidan samt Anders Ahlman, affärsutvecklingschef, och Per Eriksson, bägge från Derome, å andra sidan.
Mötet ägde rum på begäran av Derome.

Vid mötet gjorde Derome gällande att detaljplanen som anger elva nya tomter och en ändrad sträckning av samfällighetens väg, gäller och att domen som är mer än tio år gammal och som anger att vägen inte får flyttas, inte gäller eller ändrar planen.
Derome har inte presenterat någon utredning eller några fakta till stöd för denna ståndpunkt utan det är vad Derome "anser".

Föreningens ståndpunkt är, på sätt tidigare redovisats, att detaljplanen visserligen gav stamfastighetens ägare möjlighet att ansöka om avstyckning av totalt elva tomter och att ansöka om att ändra vägens sträckning enligt planens anvisning.
Genom att ett antal fastighetsägare i samband med vägförrättningen överklagade förrättningen träffade stamfastighetens ägare och fastighetsägarna ett avtal, en förlikning, om att vägen inte får eller skall flyttas. Avtalet som är bindande mellan parterna och som inte kan sägas upp ensidigt av en part, stadfästes sedan i en dom. Domen har vunnit laga kraft och därmed rättsverkan mot stamfastighetens ägare, övriga fastighetsägare samt samfälligheten och måste beaktas av planmyndigheter och Lantmäterimyndigheten. Domen är bindande för varje ny ägare till stamfastigheten.
Domen är inte heller tidsbegränsad och omfattas inte av preskription.

Slutsatsen blir att vägen inte i strid med domen får flyttas. Stamfastighetens ägare har vidare inte rätt att inskränka eller hindra Samfällighetens medlemmar att fullt ut nyttja vägen i dess nuvarande och efter tidigare förrättning fastlagda sträckning.

För att Derome ska kunna komma vidare och få till stånd en annan vägsträckning fordras att
1. Derome kommer överens med samtliga fastighetsägare och Samfällighetsföreningen om att sträckningen av vägen får ändras. Någon sådan överenskommelse finns inte.
2. Derome ansöker hos kommunen att en ny eller förändrad detaljplan ska antas för området och där en annan vägsträckning anvisas. Detta är den utväg som anvisas i domen och som således utgör en del av parternas bindande avtal.
Slutsatsen för Samfällighetsföreningens del är att Lantmäteriet efter prövning måste avvisa Deromes ansökan såvitt avser ändrad vägsträckning (vilket också innebär att de två tomter som i planen lagts ut över nuvarande vägsträckning inte kan styckas/bildas). Om förrättningen i andra delar kan fullföljas undandrar sig samfällighetens bedömning.

Om Lantmäteriet efter egen utredning på någon bärande grund skulle finna att planen, trots den efter planens tillkomst utfärdade domen, skulle kunna gälla utan inskränkningar som följer av domen, och att förrättningen skulle kunna fullföljas enligt ansökan, emotser samfälligheten en tydlig och utförlig rättsutredning med motiveringar och skälen tydligt angivna för Lantmäteriets ståndpunkt.
Detta är en för många principiell fråga varför även en besvärshänvisning måste tillhandahållas så att beslutet eller förrättningen kan överprövas.

En av de principiellt viktiga frågorna som således kan komma att följa av denna förrättning är om ett bindande avtal, fastställt genom dom, varigenom en fastighetsägare medger att delar av en detaljplan inte ska eller får genomföras, kan lämnas utan avseende på ansökan av en part eller av en myndighet som träffas av domens rättsverkan.

I samband med mötet med Derome noterade vi alla vid mötet att Lantmäteriet inte kommunicerat med Derome vårt mail ang verkan av domen, som jag skickade omedelbart efter vårt möte på Lantmäteriet.
Vi utgår nu ifrån att Derome får del av alla yttranden och mail som vi inger till Lantmäteriet och att Samfällighetsföreningen får del av motsvarande från Derome. Vad nu sagts innefattar även promemorior, utredningar och skrivelser som Lantmäteriet utarbetar.
Bägge parter har rätt till och måste få full insyn i förrättningen och dess handläggning.
Med vänlig hälsning

Ingvar
Publicerad: 19 april 2017