Möte med Derome ang vägförrättning

Den 18 april sammanträffade Niclas Röken och Ingvar Zander med Derome i Stockholm. Mötet hade kommit till stånd på Deromes begäran.
Deltagare från Derome var Anders Ahlman, affärsutvecklingschef, verksam vid Deromes huvudkontor samt Per Eriksson från Derome i Nyköping där han är verksam med försäljning av fastigheter.

Inledningsvis konstaterades att inget ytterligare har skett med Lantmäteriets handläggning av Deromes ansökan om avstyckning av fastigheter och flyttning av vägen. Vårt intryck är att Derome bett att Lantmäteriet skall avvakta detta möte.
Vi konstaterade också att Lantmäteriet inte skickat över till Derome vår inlaga om betydelsen av den dom som Fastighetsdomstolen beslutat ang. att vägen inte får flyttas baserat på ett avtal, en förlikning, mellan dåvarande markägaren till stamfastigheten och ett antal fastighetsägare på Brannebol.

Derome hade inte förberett någon särskild agenda eller tagit fram någon utredning inför vårt möte. Diskussionen kom att i allt väsentligt handla om den detaljplan som gäller för området och betydelsen av fastighetsdomstolens dom.

Derome gör gällande att detaljplanen gäller och att domen som är mer än tio år gammal inte gäller eller ändrar på planen. Någon utredning eller några fakta till stöd för denna ståndpunkt redovisades inte.

Vi upprepade föreningens ståndpunkt att planen gav fastighetsägaren möjlighet att ansöka om avstyckning av totalt elva fastigheter nedanför ladorna och att ansöka om att flytta vägen. Genom att ett antal fastighetsägare i samband med vägförrättningen överklagade förrättningen träffade markägaren till stamfastigheten och de klagande ett avtal om att vägen inte får flyttas. Avtalet stadfästes sedan genom dom. Avtalet och domen är bindande för stamfastighetens ägare och övriga fastighetsägare och måste även beaktas av planmyndigheter och Lantmäteriet. Domen som vunnit laga kraft medför att stamfastighetens ägare avstått från den möjlighet som den tidigare antagna detaljplanen angav att bl.a. flytta vägen. Domen är inte tidsbegränsad och inte heller föremål för preskription.

Efter dessa klargöranden av ståndpunkter mellan mötesdeltagarna konstaterade vi kort att vi uppenbarligen har olika uppfattningar om domens betydelse och att detta leder till att det egentligen bara finns tre möjligheter för Derome att komma vidare i ärendet ang. avstyckning samt flyttning av vägen.
1. Derome träffar en överenskommelse med alla fastighetsägare och Samfällighetsföreningen om att vägen får flyttas. Vi bedömer möjligheten att nå en sådan överenskommelse som liten.
2. Derome begär hos kommunen att en ny eller förändrad detaljplan ska antas för området. Detta är den utväg som anvisas i domen. Om en ny detaljplan kan antas eller ej är svårt att bedöma. Vidare öppnar detta för möjligheter att överklaga ett planförslag.
3. Derome går vidare med den nu sökta lantmäteriförrättningen. Lantmäteriet måste då ta ställning till om domen hindrar en flyttning av vägen. Skulle Lantmäteriet med någon motivering komma fram till att domen inte hindrar genomförandet av planen måste Derome räkna med att förrättningen kommer att överklagas av fastighetsägare på Brannebol och Samfällighetsföreningen.

Derome tycker inte att vägen över berget nedanför ladorna ska asfalteras. De anser detta vara kapitalförstöring och något som hindrar deras bebyggande av de två tomter som enligt planen angivits där.
Vi påpekade att i avsaknad av något förrättningsbeslut så gäller den nuvarande vägsträckningen och Derome har ingen rätt att hindra eller inskränka nyttjandet av vägen. Eftersom, med ovan tillgängliga tre alternativ, det kan ta avsevärd tid innan frågan om vägens sträckning är avgjord så måste vägen återställas så att alla fastighetsägare och andra kan nyttja denna. (Vi kan inte undgå att få intrycket att Derome bett kommunens entreprenör att skjuta på asfalteringen för att se om det går att få vägen flyttad.)

Derome framförde att de i vart fall avser att gå vidare med att exploatera de övriga nio fastigheterna som är belägna norr om vägen.

Vi svarade att vi endast representerar vägsamfälligheten och att vi inte har något att göra med annan exploatering. Dock måste ett förslag tas fram som visar hur stickvägen till dessa fastigheter ska anslutas till samfällighetens väg. Vi har bett att Lantmäteriet ska redovisa detta.

Vi framförde också att när och om vägen genom något beslut ska flyttas till den sträckning som föreslås, så måste, för att detta ska kunna ske, Derome visa att bygglov och miljögodkännande för den nya vägsträckningen föreligger eller inte behövs.Vidare ska lyktorna utefter vägen flyttas från vägområdet eftersom samfälligheten inte vill ha gatlyktor, inte vill ta något underhållsansvar för sådana och inte vill ha något elabonnemang.

Vi framförde också att, även om det ligger utanför vägsamfällighetens verksamhet och ansvar, det vore bra för samtliga parter och fastighetsägare om Derome kunde medverka till att skapa en anda av samförstånd och samarbete i området, samt att de i god tid talar med fastighetsägarna om vad som planeras och övervägs och att de också lyssnar på fastighetsägarnas synpunkter. Ett exempel härpå är frågan om brygg- och parkeringsplatserna som Derome borde kunna medverka till att de får en lösning. Inte minst borde Derome styra upp sin representation i förhållande till fastighetsägarna så att det blir tydligt vem eller vilka som representerar Derome och som också kan lämna relevanta svar och besked.

Mötet avslutades med en ömsesidig bekräftelse på att det var ett bra och trevligt möte och att det var bra att mötet blev av även om vi har olika ståndpunkter.
Publicerad: 20 april 2017