Protokoll - Styrelsemöte 2 februari 2017

Brannebols Samfällighetsförening

Styrelsemöte 2017-02-02
Närvarande: Ingvar Zander, Karin Wihlborg, Ann-Sofie Irving, Niclas Röken
1. Sammanträdet öppnas.
2. Fastställande av dagordning.
3. Ekonomi
Genomgång av Resultat- och balansräkning. Samfälligheten har en god ekonomi med en kassa på 518 855,00. Styrelsen anser att vi klarar oss utan statliga och kommunala bidrag samt att vi vid årets stämma kommer att kunna rekommendera avgiftsbefrielse även för verksamhetsåret 2017. Vi har en garanti för vägens återställande i fem år och vi kommer att debitera 330 000 för 11 nya tomter. Se nedan gällande nytillträdande fastigheter.
4. Övriga frågor att behandla
1. Ansökan från Derome om att stycka tomter och flytta vägen nedanför ladorna.
Beslut: Ingvar och Niclas kontaktar Derome och Lantmäteriet för ett möte med följande krav; att vägen som är byggd har bygglov, att den har miljöprövats, att belysning ej ligger i vägkroppen, att alla tillstånd finns samt att Derome svarar för förrättningskostnader. För godkännande av stämman.
2. Trafikverkets beslut att bevilja statsbidrag med 11.707 kr preliminärt.
3. Ett brev till kommunen där vi uttrycker vår oro över återställandet av vägen. Här åsyftas såväl förseningen som den bredd med utrymme för stödkanter som diskuterats ävensom fördyrat återställande då entreprenören valt att dessutom arbeta för Derome och därmed slita hårt på den oasfalterade vägen – Ingvar skickar brev samt lägger ut på hemsidan
4. Information om ovan punkter till alla medlemmar.
5. De elva tomter som Derome ansökt att få avstyckade kommer också att begära att få bli medlemmar i föreningen. Frågan om anslutningsavgift enligt tidigare fattat beslut aktualiseras då.
6. Förslag till nästa föreningsstämma om att ta ut avgifter för regelbundet nyttjande av vägen. Det gäller t.ex. fastighetsägare på öarna som valt att stå utanför föreningen men som ändå nyttjar vägen och har båtplats vid brygga i anslutning till vägen, liksom rena båtplatshyresgäster som inte har fastighet i Brannebol eller på öarna men som bara hyr båtplats av "lokala marinor". Styrelsen föreslår en kostnad motsvarande andelstal på 0,8.
7. Förberedelse av nästa föreningsstämma, våren 2017, då förutom de vanliga formella frågorna ska klaras av och ovan frågor ska diskuteras. Tidpunkt för stämman beslutas till den 27/5 kl 10.00. Kallelse skickas inom kort och övrig dokumentation bifogas senare.
8. Skyltning vid väg. Vi beställer skyltar om enskild väg och korrigerar vikten till 12 t.


Vid protokollet Justeras


Ann-Sofie Irving Ingvar Zander
Publicerad: 9 mars 2017