Lantmäteriförrättning - beslut

Samfälligheten mötte Lantmäteriet 22 februari i Nyköping tillsammans med Derome. Planer och domar som gäller för Brannebol diskuterades och efterföljdes av skriftväxling. Lantmäteriet har nu beslutat att vägens sträckning över berget, beroende på en dom i fastighetsdomstolen, inte kan ändras eller flyttas.
Det innebär att vägen måste återställas i sin ursprungliga sträckning över berget. Nyköpings kommun har lovat att detta ska ske i april 2017.
Lantmätaren har underrättat Derome om sitt ställningstagande. Den av Derome tilltänkta nya sträckningen, som redan byggts, men utan bygglov och miljöprövning, får inte användas. Förrättningen kan genomföras beträffande de övriga tomterna, men inte för de två tomter som är utlagda över samfällighetens väg. Samfälligheten bör överväga hur de övriga tomter ska anslutas till vägen, då den nya sträckningen inte kommer till. Vidare behöver samfälligheten ta ställning till om den nya vägsträckningen, som ju faktiskt är byggd utan bygglov, men inte asfalterad, fortfarande får vara ansluten till vägsamfällighetens väg.
Publicerad: 6 mars 2017