Nyheter

Kabelförläggning - Vattenfall

Begränsad framkomlighet

Årsstämma - 18 maj 2019 kl 10.00 i Horns magasin

Välkommen på vägföreningens årsstämma 18 maj. Material har mejlats till medlemmarna och finns på hemsidan under "Handlingar".

Reklamation - Spricka i vägen

Reklamationsbrev 2 april 2019, sänt till Nyköpingskommun (Lena Oden och Mats Lindberg) för garantiarbeten på vägen.

Överklagan- Omprövning gemensamhetsanläggningen

Bilagt finns överklagan av dom i MMD mål nummer F4654-18. Ärendet gäller omprövningen av gemensamhetsanläggningen Brannebol Ga:3, d.v.s. den av lantmäteriet beslutade ändringen av vägsträckningen.

Strandängen ska återställas - Dom Hovrätten

Hovrätten har fastställt tidigare dom gällande återställande av strandängen.

Ingen särtaxa - Dom Hovrätten

Enligt dagens dom i Mark- och Miljööverdomstolen fastställs den tidigare domen i tingsrätten. Därmed blir det ingen särtaxa i Brannebol. Nyköpings Kommun ska återbetala fastighetsägarna en stor del av det inbetalda beloppet. Många fastighetsägare ska få tillbaka ca 110 000 kronor.