Nyheter

Årsstämma - 18 maj 2019 kl 10.00 i Horns magasin

Välkommen på vägföreningens årsstämma 18 maj. Material har mejlats till medlemmarna och finns på hemsidan under "Handlingar".

Reklamation - Spricka i vägen

Reklamationsbrev 2 april 2019, sänt till Nyköpingskommun (Lena Oden och Mats Lindberg) för garantiarbeten på vägen.

Överklagan- Omprövning gemensamhetsanläggningen

Bilagt finns överklagan av dom i MMD mål nummer F4654-18. Ärendet gäller omprövningen av gemensamhetsanläggningen Brannebol Ga:3, d.v.s. den av lantmäteriet beslutade ändringen av vägsträckningen.

Strandängen ska återställas - Dom Hovrätten

Hovrätten har fastställt tidigare dom gällande återställande av strandängen.

Ingen särtaxa - Dom Hovrätten

Enligt dagens dom i Mark- och Miljööverdomstolen fastställs den tidigare domen i tingsrätten. Därmed blir det ingen särtaxa i Brannebol. Nyköpings Kommun ska återbetala fastighetsägarna en stor del av det inbetalda beloppet. Många fastighetsägare ska få tillbaka ca 110 000 kronor.

Överklagan av lantmäteriets beslut

Undertecknande fastighetsägare har sammanställt en överklagan av lantmäteriets beslut att ompröva Brannebol Ga:3.

Lantmäteriet - beslut om omprövning av vägföreningen

Lantmäteriet har den 29 juni, innan semestern beslutat att Brannebol Ga:3 ska omprövas vad gäller vägens dragning över berget. Se vidare nedan samt bilagt beslut.

Protokoll - Årsstämma

Protokoll för årets stämma finns under Handlingar/Stämma 2018.