Tomterna på berget är förrättade enl bilagor

Förrättningen avser avstyckning av två nya fastigheter från fastigheten Brannebol 1:28. Ärendet har brutits ut från ärende D16411
då den sökta avstyckningen av de två fastigheterna varit beroende av
att ärende D161270, omprövning av Brannebol ga:3, vinner laga kraft.
Ärende D161270 har nu vunnit laga kraft.
Genom avstyckning från skogsbruksfastigheten Brannebol 1:28 (som
består av både skogsmark och jordbruksmark) bildas i denna
förrättning två nya fastigheter avsedda för bostadsändamål för
fritidsbostad, Brannebol 1:72 och Brannebol 1:73 De två nybildade
fastigheterna är idag obebyggda. De nybildade fastigheterna får efter
förrättningen följande arealer;
Brannebol 1:72: 1 308 m2
Brannebol 1:73: 1 659 m2
Publicerad: 5 mars 2020