Ny skrivelse till lantmäteriet

Hej Axel,
Jag har nu vid flera tillfällen begärt att få bevis på att de kostnader du beaktat i beräkningen angående vägens flyttande verkligen är kostnader som ska beaktas.
Nu begär jag igen att få kvitton på att kostnaderna enligt avtalet med Derome verkligen har betalats.
Jag måste säga att jag tycker att handläggningen från er sida är väl ensidig till förmån för sökanden och inte alls så balanserad som man kan förvänta sig från en myndighet.
Jag utgår nu denna tredje gång som jag begär besked, från att du ser till att besvara min förfrågan.

Du har inte heller kommit tillbaka om grunderna för ett beslut i vägförrättningen.
I Nyköping i november 2017 påstod du och din kollega att ett beslut om att vägen kan flyttas skulle kunna grundas på bestämmelsen om ändrade förhållanden. De ändrade förhållandena skulle bestå i att det inte kommit någon ny detaljplan till stånd. Dvs ändrade förhållanden skulle vara att inget har ändrats sedan 1968 resp. 1972 elle sedan Fastighetsdomstolens dom 2006.
Förutom att denna motivering är märklig i sig själv, så kunde jag redovisa efter mötet att Derome ansökt om att en ny detaljplan skulle antas men att Derome själva efter att samråd inletts valde att återkalla ansökan.
Som vi ser det håller inte Lantmäteriets motivering för en flyttning av vägen.

Ännu mera märkligt är Lantmäteriets påstående vid novembermötet att domen i Fastighetsdomstolen i Nyköping inte skulle ha någon betydelse utöver att vara en överenskommelse bara för den rättsprocessen.
Domen är tydlig och klar och anger att vägen inte får flyttas från sitt då fastställda läge. Lantmäteriet har ingen rättslig grund för att kunna bortse från denna dom.

Denna förrättning och handläggningen av densamma har nu påvisat såväl ensidig handläggning som nonchalans från Lantmäteriet ta sida - för att inte tala om den tidsutdräkt som handläggningen utvisat.
Jag ser framför mig såväl överklagande av kommande beslut som anmälan till myndighetens ledning och JO när det gäller myndighetens handhavande av ärendet.

Jag förväntar mig nu besked angående kostnaderna ovan och angående hur Lantmäteriet avser att motivera ett beslut i förrättningen. Dessutom förväntar jag mig att handläggningen av detta ärende avslutas snarast.
Hälsningar

Ingvar - ordförande Brannebol Ga:3
Publicerad: 21 maj 2018