Protokoll årsstämma 2020

Protokoll vid Årsstämma 2020 i Brannebols Samfällighetsförening
Plats: Magasinet vid Horn, 2019-06-13 kl.10.00


1. Stämmans öppnande av Ingvar Zander

2. Ingvar Zander valdes till stämmans ordförande.

3. Lars Gullander valdes till sekreterare för stämman.

4. Eva Schmekel och Märta Holgersson-Breiding valdes till justeringsmän, att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

5. Föredragningslistan fastställandes. Noterades att 27 personer närvarade vid stämman och undertecknad närvarolista sparades.

6. Lars Gullander redogjorde för hur kallelse till stämman gått till. Kallelse skedde dels via mail den 11 mars till medlemmarna i samfälligheten, dels via publicering på hemsidan. Stämman ställdes in pga dåligt väder. Ändrat datum kommunicerades via mail och via hemsidan den 26 maj. Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

7. Angående rösträtt vid val och beslut samt framläggande av debiteringslängd.
Debiteringslängden hade bilagts till kallelsen. Enligt föredragningslistan fanns inga ärenden att behandla, som skulle föranleda omröstning.

8. Ingvar Zander redogjorde för verksamhetsberättelsen och det arbete som styrelsen gjort under året. Vanlig förvaltning, sandning, snörröjning mm. De nya fastigheterna har betalat anslutningsavgifter på motsvarande 526000. Dessa ska enligt beslut från lantmäteriet betalas ut till medlemmarna.
Peter Ågrup redogjorde för årets resultat. Enda intäkten är kommunalt bidrag gällande 2018. Totalt sett en förlust på -21000 kr. Ca 311000 på bankkonto utöver anslutningsavgifterna, vi ska ner till ca 200 000 i kassa enligt tidigare stämmobeslut.
Inbetalningarna från Derome har bokförts i kassa samt som en skuld till medlemarna så netto tilgång i bokföringen blir 0. Föreslagen budget för året täcker vägen skötsel i vanlig omfattning.
Stämman godkände balans och resultaträkning
Stämman beslutade att anta styrelsens budgetförslag.

9. Behandling av revisorernas berättelse.
Revisorerna redogjorde kort för sitt arbete. Inga invändningar mot styrelsen arbete framfördes.
Även uträkningen av återbetalningen är även avstämnd av revisorn.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


11. Behandling av inkomna motioner. Motion gällande att samma samfällighetsförening skulle förvalta platsmarken om förättningen går igenom diskuterades.
I samband med detta informerade Ingvar Z att lantmäteriet varit i kontakt med styrelsen för att ta in synpunkter kring förättningen och de yrkande som föreligger.
Styrelsen har förslagit till lantmäteriet att övriga vägar blir separata gemensamhetsanläggningar, och att ingen förändring av Ga 3 görs.
Styrelsen rekommenderar att vi bordlägger frågan om gemensam styrelse för vägsamfällighet och gemensamhetsanläggning för platsmark tillsvidare.

12. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan.
Samfälligheten har en ny väg, som lyder under garanti. Styrelsen ser inga skäl att göra några åtgärder just nu eftersom ev skador ska ersättas av antingen kommunen, enlig garanti, eller de fastighetsägare som skadar vägen.
Stämman biföll förslaget om att avvakta med underhålls och förnyelseplan.

13. Styrelsen hade föreslagit avgiftsbefrielse för 2020.
Stämman beslutade att ingen avgift ska utgå 2020.

14. Arvode till styrelse och revisorer. Stämman beslutade att inga arvoden utgår

15. Val av styrelseordförande.
Ingvar Zander kvarstår 1 år.

16.Val av styrelseledamöter.
Niclas Röken kvarstår 1år
Timo Andersson omval 2 år
Bengt Isaksson omval 2år
Lars Gullander nyval 2 år
Peter Ågrup nyval 2år

17. Val av styrelsesuppleanter.
Leif Eriksson – kvarstår 1 år
Jessica Hemning – nyval 2 år


18. Val av 2 st. revisorer för en tid av 1 år.
Lars Wikman – kvarstår 1 år
Karin Wihlborg – nyval 2 år

19. Val av 2 st. revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
Jennie Åndberg – nyval 2 år
Jens Tjärnlund – nyval 2år

20. Val av ledamöter till valberedningen.
Göran Westling nyval 2år. Ove Karlsson kvarstår 1år


21. Övriga frågor.
Det diskuterades hur nya ägare får information om samfällighetsfröening, andelstal mm. Styrelsen överväger hur/när andelstalen ska kontrolleras och uppdateras.

22. Stämman avslutades.

Justeras:
Ingvar Zander Eva Schmekel Märta Holgersson-Breiding
Publicerad: 23 juli 2020