Ingen särtaxa - Dom Hovrätten

Domstolen skriver: "När det gäller kostnaderna innehåller utredningen en bedömning av hur stor kostnadsökning respektive särskild omständighet har föranlett. Det framgår dock inte vad kostnaderna mer specifikt avser och det finns inte heller något kostnadsunderlag.
Vid dessa förhållanden finner Mark- och miljööverdomstolen att kommunen inte har visat att kostnaden för att bygga ut va-anläggningen i Brannebol på grund av särskilda omständigheter varit högre än för övriga verksamhetsområden. Kommunen har således inte visat att det föreligger grund för särtaxa och överklagandet ska därför avslås." Domen biläggs nedan.
Publicerad: 25 oktober 2018