Lantmäteriet - beslut om omprövning av vägföreningen

Som framgår av bifogade handlingar har lantmäteriet den 29 juni beslutat att vägföreningen (Brannebol Ga:3) ska omprövas vad gäller vägens dragning vid ladorna över berget. Beslutet kan överklagas senast 27 juli.
Som skäl för omprövning anför lantmäteriet i korthet att nya omständigheter har uppkommit, eftersom ny detaljplan ej antagits och domen i fastighetsdomstolen är enligt lantmäteriet en processhandling som ej har rättskraft efter att den avfattats.

Lantmäteriets beslut innebär att myndigheten inte lyssnat på varken vägföreningens eller enskilda fastighetsägares argument. Dessa är i korthet följande:

1. Vägen får enligt dom i fastihetsdomstolen inte flyttas om inte en ny detaljplan medger det. Någon ny detaljplan finns inte och detaljplaneansökan återkallades av Derome 2009.
2. Domen och den bakomliggande förlikningen, mellan markägaren och fastighetsägarna innebär att den senast antagna detaljplanen inte kan och inte får genomföras såvitt avser de två tomter som är utlagda över den nuvarande vägen över berget och att en ny vägsträckning, som visserligen fanns angiven i planen, inte kan eller får anläggas. Detta eftersom förlikningen som fastställs genom domen tar över detaljplanen vad avser vägsträckningen över berget.
3. Den under punkt 1. ovan åberopade domen är delgiven Lantmäteriet när den avfattades med instruktion att Lantmäteriet skulle skriva in domen i fastigheten.
4. Det innebär att den mark som Derome nu anlagt en ny vägsträckning över fortfarande är parkmark som inte får ändras till väg enligt domen.
5. §113 förordnandet innebär att markägaren utan ersättning upplåter sådan mark till fastighetsägarna.
6. Giltigheten av detta prövades i ett mål för några år sedan då, ett förslag uppkom om att bebygga ett markområde som omfattade en tidigare tennisbana i området. Regeringsrätten fastställde då, att bebyggande inte kunde ske och att förbindelsen om att upplåta mark alltjämt var giltig och bindande.
Slutsatsen blir naturligtvis att den parallella vägen vid berget som Derome byggt inte kan eller får användas som stickväg.

Vi bilägger lantmäteriets beslut för din information. Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta vägföreningen.

Vänlig hälsning

Styrelsen i Brannebol Ga:3
Publicerad: 6 juli 2018